Tradeka takaisin osuustoiminnan juurille

Kommunistien ja sitoutumattomien ohjelma Tradekan vaalissa 2022

Osuuskunta Tradeka on etääntynyt kauas kuluttajien ja työntekijöiden osuustoiminnan juurilta. Tradeka ja sen osuustoiminnallisuus eivät näy ihmisten arjessa. Samaan aikaan on kuitenkin suuri tarve kehittää vaihtoehtoja ihmisiä ja luontoa riistävälle kapitalismille. Osuustoiminnan perusidea tuotannosta ja sen tulosten jakamisesta ihmisten tarpeita varten eikä liikevoittojen kasvattamiseksi on tänäänkin ajankohtainen. On myös syntynyt uutta osuustoiminnallisuutta Tradekan ulkopuolella.

Kommunistien ja sitoutumattomien lista haluaa palauttaa Tradekan juurilleen ja kehittää 2000-luvun haasteisiin vastaavaa kuluttajien ja työntekijöiden osuustoimintaa. Haluamme uudistaa Tradekan eläväksi osuustoiminnaksi.

Osuuskunnan jäsenillä on 1.-15.2.2022 mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten Tradekan merkittäviä omistuksia käytetään ja kehitetäänkö Tradekaa myös laajemmin kuin vain omistajaosuuskuntana. Tradekalla on monia mahdollisuuksia tarjota vaihtoehtoja myös kuluttajaosuustoiminnan ja uuden osuustoiminnallisen tuotannon aloilla.

Vaihtoehto kaupalliselle voitontavoittelulle

Osuustoiminnalla on Suomessa vahvat perinteet, joiden ansiosta Tradekallakin on noin 200 000 jäsentä, merkittävää omistusta ja monia mahdollisuuksia edistää osuustoiminnan päämääriä.

Tradekan aiemmin harjoittaman lähikaupan myyminen ulkomaisille sijoittajille kiihdytti päivittäistavarakaupan keskittymistä Suomessa. Samalla se heikensi osuuskunnan yhteyttä jäsenistöön ja laajemminkin kuluttajiin. Samaan aikaan on kuitenkin syntynyt uutta paikallista taloutta, uusia osuuskuntia, ruokapiirejä, jakamistaloutta ja yhteisötaloutta, joissa on paljon samoja tavoitteita, joille osuustoimintaliike syntyi.

Sekä perinteisen että uuden osuustoiminnan keinoja tarvitaan, jotta voidaan vastata 2020-luvun haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitseminen, kestävien tuotanto- ja kulutustapojen kehittäminen, työllisyyden ja työntekijöiden aseman parantaminen, digitalisaatio, eriarvoisuuden vähentäminen sekä suuryhtiöiden, pankkien ja sijoittajien vallan rajoittaminen.

Haluamme vahvistaa työväen ja kuluttajien itsenäisen, jäsenvaltaisen osuustoiminnan edistyksellisiä periaatteita sekä Tradekan jäsenten ja sen omistamien yhtiöiden työntekijöiden etuja ja vaikutusmahdollisuuksia. Osuuskunnan tulee kantaa vastuuta yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, sivistyksen, solidaarisuuden ja rauhan edistämisestä.

Jäsenetuja parannettava

Osuuskunta Tradeka tarjoaa monia hyviä ja rahanarvoisia jäsenetuja. Haluamme kehittää niitä niin, että pienituloiset lapsiperheet, eläkeläiset, työttömät ja muut vähävaraiset hyötyvät niistä nykyistä enemmän.

Vaihtoehtona ruokajonoille ja kalliille kauppakassipalveluille tulee kehittää osuustoiminnallisia ja yhteisöllisiä ruokapalveluja ja nykyajan kansankuppiloita.

Osuustoiminnan periaatteiden tulee ohjata myös Tradekan kumppanuuksien valintaa. Tradekan ei pidä kehittää esimerkiksi Med Groupista julkisten palvelujen kanssa kilpailevaa toimintaa. Osuuskunnan ei pidä tehdä yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joiden toiminta ei vastaa osuustoiminnan periaatteita.

Paikallista osuustoimintaa edistettävä

Tradekan on tuettava ja kehitettävä itse paikallista osuustoimintaa, joka laajentaa ja monipuolistaa lähituotantoa ja lähikauppaa. Tällaisen toiminnan kehittäminen on vaihtoehto alistumiselle kaupan keskittymiseen, lähipalvelujen heikentymiseen ja pienten tuottajien alistamiselle suurille kauppaketjuille.

Ilmastotekoja ja ekologisuutta

Osuuskunnan tulee toteuttaa ekologisesti kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan, sijoitustoiminnassa ja yhteistyösuhteissa.

Tradekan ravintoloiden, Restel-yhtiön tulee olla edelläkävijä energian säästämisessä, siirtymisessä uusiutuvaan energiaan sekä terveellisten kotimaisten elintarvikkeiden, lähiruuan, kasvisruuan, luomutuotteiden käytössä ja hävikkiruuan vähentämisessä.

Työllisyyttä ja työntekijöiden asemaa parannettava

Osuuskunnan tulee olla vaihtoehto työnantajaliittojen pyrkimyksille heikentää työehtoja. Tradekan omistamissa yhtiöissä tulee nostaa etenkin pieniä palkkoja ja parantaa työhyvinvointia.

Pätkätöiden sijasta on lisättävä normaaleja kokoaikaisia työpaikkoja. Kaikille työntekijöille on taattava oikeus vähintään 4 tunnin yhtäjaksoiseen työhön samassa työpaikassa. Toisaalta tulee kokeilla työajan lyhentämistä ansiotasoa alentamatta esimerkiksi 6+6 tunnin työaikamallilla.

Tradekan tulee edistää työttömien, maahanmuuttajien ja osatyökykyisten työllistymistä ja tarjota työssäoppimisen mahdollisuuksia.

Myös Tradekan ja sen säätiön apurahojen jakamisessa tulee tärkeänä painopisteenä olla työväenliikkeen toimintaa edistävän tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminnan tukeminen.

Digisyrjinnän torjuminen

Nykyään monet syrjäytyvät, kun palvelut ja asioiminen tapahtuu yhä enemmän digitaalisesti. Ehdotamme, että Tradeka kehittää yhteistyössä esimerkiksi eläkeläisjärjestöjen, työttömien yhdistysten ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa monipalvelupisteiden verkoston, joka auttaisi niitä, joilla ei ole itse mahdollisuutta asioida digitaalisesti verkossa.

Median murros on johtanut monet sanomalehdet, kulttuurilehdet ja muut painetut lehdet vaikeuksiin. Esitämme, että Tradeka suuntaa tukea työväen- ja kulttuurilehtien tarjoamisen lisäämiseen Lehtipisteissä, tilaa niitä omistamiinsa toimipaikkoihin ja tukee myös Tradekan jäsenten mahdollisuuksia tilata näitä lehtiä.

Osuuskunta Tradekan ja sen omistamien yhtiöiden verkkotoiminnassa on vahvistettava osuustoiminnan tavoitteiden esittelyä. On lisättävä ja kehitettävä jäsenistön ja työntekijöiden osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia.

Kohtuuhintaisen asumisen edistäminen

Asumiskustannusten suuruus on iso ongelma, jota pahentaa perinteisen yleishyödyllisen asuntorakentamisen vähyys. Ehdotamme, että Tradeka ryhtyy kehittämään asunto-osuuskuntarakentamista ensi sijassa vuokra-asumiseen ja hyödyntää tässä valtion ara-lainoitusta.

Kansainvälinen solidaarisuus

Osuustoimintaliike on kansainvälinen ja monissa maissa hyvin laajaa. Tradekan tulee kehittää aktiivisesti kansainvälistä osuustoimintaliikkeen yhteistyötä.

Tradekalla on myös monia mahdollisuuksia edistää kehittyvien maiden osuuskuntien suoraa ja reilua kauppaa ohi kansainvälisten suuryhtiöiden välikäsien. Kansainvälisen osuustoimintaliikkeen kehittäminen on tärkeä vastavoima ylikansallisten yhtiöiden ja sijoittajien vallalle.

Tradekan ja sen omistamien yhtiöiden toiminnassa tulee torjua kaikenlainen rasismi ja muu syrjintä. Hankinnoissa tulee huolehtia siitä, että tuotteiden valmistuksessa ei käytetä hyväksi lapsityövoimaa eikä poljeta työehtoja. Hankintoja ei pidä myöskään tehdä yrityksiltä, jotka toimivat Israelin miehittämillä Palestiinan alueilla.

Lisää demokratiaa Tradekaan

Kommunistien ja sitoutumattomien lista haluaa lisätä jäsenten vaikutusmahdollisuuksia osuuskunnassa myös vaalien välillä. Myös vaaleilla valittavan edustajiston todellista päätösvaltaa on vahvistettava. On lisättävä myös Tradekan hallitsemien yhtiöiden ja yhteisöjen hallinnon avoimuutta. Työntekijöiden pitää voida valita edustajansa omistamien yhtiöiden hallituksiin.

Vaaleissa on kyse osuuskunta Tradekan suunnasta ja demokratisoimisesta. Jokainen ääni työväen ja edistysmielisen osuustoiminnan puolesta on tärkeä.

Kommunistit ja sitoutumattomat

Lähikaupan ja reilun osuustoiminnan puolesta

– Kommunistit ja demokraatit -listan ohjelma HOK-Elannon vaalissa 2020

Tule mukaan vaikuttamaan Helsingin Osuuskauppa Elannon toimintaan niin, että se tarjoaa vaihtoehdon kaupalliselle voitontavoittelulle. Haluamme kehittää edullista, ympäristöystävällistä ja reilua osuustoimintaa, jonka päätöksenteossa kuuluu jäsenten ja työntekijöiden ääni.

Iso vaikuttaja

Noin 630 000 jäsenen ja 6 000 työntekijän HOK-Elanto on iso tekijä Helsingin seudulla. Sen liikevaihto on yli 2 miljardia ja osuus alueen päivittäistavarakaupasta 43 prosenttia. HOK-Elanto vaikuttaa 10 kunnan alueella kaupan, ravintoloiden, hotellien ja muiden palvelujen kehitykseen. Samalla se muovaa osaltaan muutakin kehitystä.

HOK-Elannon suuruus antaa mahdollisuuksia edistää esimerkiksi lähikauppaa, vähentää päästöjä ja säästää energiaa. Mutta se voi huonoilla valinnoilla myös keskittää palveluja ja lisätä turhaa kulutusta. Kilpailuun markkinoista ja toimipaikoista liittyy riskejä korruptiosta ja koplauksista kuntien päätöksentekoon.

Vaikuta vaalissa

Jäsenet eli asiakasomistajat voivat HOK-Elannon vaalissa 26.3.-6.4. vaikuttaa siihen, ohjaavatko osuuskauppaa liikevoittojen tavoittelu vai asiakasomistajien tarpeet ja osuustoiminnan periaatteet. Vaaleissa valittavasta edustajistosta riippuu, millaisia henkilöitä valitaan muihin johtoelimiin, miten heitä valvotaan ja kuinka asiakasomistajien ääni kuuluu päätöksenteossa. Kyse on myös siitä, tyytyykö edustajisto vain kumileimasimen asemaan vai ottaako se vahvan roolin osuuskaupan suuntaamisessa.

Kommunistien ja demokraattien ehdokaslista kutsuu osallistumaan HOK-Elannon vaaliin. Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa edullisen lähikaupan, sosiaalisesti vastuullisen, ympäristöystävällisen, työntekijöille kunnollisen työehdot turvaavan ja reilun osuuskaupan puolesta. Toimimme asiakasomistajien ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi myös vaalien välillä.

Haluamme nostaa esille osuustoiminnan mahdollisuudet ja työväenliikkeen ihanteet vaihtoehtona kapitalismin ja Euroopan unionin voimistamalle eriarvoisuudelle, riistolle, keskittymiselle ja suuryhtiöiden vallalle.

Edullista lähikauppaa

Alepa-lähikauppojen hintatasoa tulee alentaa. Se on nyt selvästi S-marketteja ja Prismoja korkeampi. Tämä on epäoikeudenmukaista pienituloisia, lapsiperheitä ja vanhuksia kohtaan, joille pidemmät kauppamatkat ovat hankalia. Monipuolisilla lähikaupan palveluilla on edistettävä alueellista tasa-arvoa. Osuuskaupan ei pidä tavoitella voittoa korkeilla hinnoilla.

Oikeudenmukaisemmat bonukset

Bonus-järjestelmää on muutettava niin, että se ei suosi suurituloisia, jotka saavat nyt isoista ostoksistaan suhteellisesti suuremman ostohyvityksen. Työttömien, opiskelijoiden, eläkeläisten ja muiden pienituloisten asemaa on helpotettava lisäämällä välttämättömyystarvikkeiden ale-tarjouksia. Kulttuurin ja liikunnan asiakasomistajaetuja on laajennettava. Kauppojen lehtipisteiden valikoimaa on laajennettava kulttuuri-, mielipide- ja työväenlehdillä.

Ilmastoteot ja ympäristövastuu

Viime vuosien kehitys osoittaa, että osuuskaupalla on paljon mahdollisuuksia säästää energiaa ja siirtyä uusiutuvan energian käyttöön. Tätä muutos haluamme vauhdittaa. HOK-Elanto ja S-ryhmä voivat myös kehittää omaa tuotantoa, joka edistää ekologista rakennemuutosta.

Hävikkiä ja jätteitä tulee vähentää. Kierrätyksen pitää olla kuluttajille helppoa ja varmistaa, ettei kaupasta siirry jätteitä kaatopaikoille.

On syytä edistää lähiruokaa ja paikallistaloutta helpottamalla uusien osuuskuntien ja pienyritysten mahdollisuuksia tarjota tuotteitaan. HOK-Elanto voi valinnoillaan ja markkinoinnillaan helpottaa siirtymistä teollisesta eläintuotannosta yhä enemmän kasviperäiseen ruokavalioon. Myyntiin ei pidä ottaa geenimuunneltuja tuotteita, joiden terveys- ja ympäristövaikutuksista ei tiedetä tarpeeksi.

Työllistäminen ja kunnon työehdot

Isona toimijana HOK-Elanto ja S-ryhmä vaikuttavat työehtoihin ja työllisyyteen. Osuuskaupan tulee irtaantua EK:n linjasta ja sopia paremmista työehdoista. Matalia palkkoja tulee nostaa suhteellisesti muita enemmän.

Palvelujen ja myös työhyvinvoinnin parantamiseksi tarvitaan lisää työntekijöitä. Työsuhteiden tulee olla ensi sijassa kokoaikaisia ja vain työntekijän itse sitä esittäessä osa-aikaisia. On käynnistettävä kokeiluja työajan lyhentämisestä 6 tuntiin ansiotasoa alentamatta. Yö- ja sunnuntaityötä tulee rajoittaa. Työntekijöiden tulee saada edustus osuuskaupan hallitukseen.

Reilua kauppaa

Osuuskaupan tulee kehittää reilua ja suoraa kansainvälistä kauppaa ilman ylikansallisten yhtiöiden välikäsiä. Pitää varmistaa, että hankinnoissa ei käytetä lapsityövoimaa, poljeta työntekijöiden oikeuksia eikä pilata ympäristöä. S-Pankin sijoitustoiminnan tulee olla eettisesti kestävää ja välttää taloudellisia riskejä.

Ostoboikotit ovat keino, jolla osuuskaupan on syytä reagoida laajamittaisiin ihmisoikeuksien loukkauksiin, kuten Israelin laittomaan miehitykseen palestiinalaisalueilla. Osuuskaupan tulee toiminnassaan torjua rasismi ja edistää maahanmuuttajien työllistymistä.

Jäsenille lisää vaikutusmahdollisuuksia

Asiakasomistajien vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä esimerkiksi verkossa, järjestämällä alueellisia foorumeja ja vahvistamalla jäsenten aloitteiden roolia. Edustajiston valtaa tulee lisätä. Hallitukseen ja hallintoneuvostoon ei pidä valita henkilöitä, joka ovat kunnissa päättämässä kauppapaikoista. Johtajille ei pidä maksaa kohtuuttomia palkkoja ja palkkioita.

Nämä tavoitteet yhdistävät meitä työväenliikkeessä, ympäristö- ja muissa kansalaisliikkeissä, eri puolueissa ja niiden ulkopuolella toimivia. Näiden tavoitteiden puolesta haluamme kehittää yhteistoimintaa. Jokainen ääni työväenliikkeen ja edistysmielisen osuustoiminnan tavoitteiden puolesta on tärkeä!

Kommunistien ja demokraattien ehdokaslista

Lähikaupan ja reilun osuustoiminnan puolesta

Suomen suurimman osuuskaupan, HOK-Elannon edustajiston vaaliin on koottu Kommunistit ja demokraatit -lista. Sillä on yhteensä 77 ehdokasta SKP:stä, STP:stä ja Kommunistien liitosta sekä puolueisiin sitoutumattomia.

Kommunistit ja demokraatit haluavat ravistella osuuskauppaa, tarjota vaihtoehtoja kaupalliselle voitontavoittelulle ja avata lisää vaikuttamisen väyliä jäsenille ja työntekijöille.

Kommunistit ja demokraatit -listan ehdokasnumerot ovat 1 036 – 1 112.

Ehdokkaana ovat mm. musiikkituottaja Atte Blom, opiskelija Heikki Ekman, kriisityöntekijä Sadek Elwan, HOK-Elannon edustajiston jäsen Yrjö Hakanen, näyttelijä Olli Ikonen, psykoterapeutti Pirjo Juutilainen, tapahtumatuottaja Aura Kaskisydän, konttorityöntekijä Talvikki Koivu, förvaltningsassistent Anneli Korhonen, lastenhoitaja Eila Pelttari, kirvesmies Matti Piirainen, leipomon luottamusmies Ville Rahikainen, VTK Olli Salin, pääsihteeri Tiina Sandberg, tanssitaiteilija Antti Seppänen, psykologi Tuula Vuori-Salo, varatuomari Arjo Suonperä, toimitsija Arto Viitaniemi, puheenjohtaja JP Väisänen ja myyjä Iida Ylönen.

Lähikauppaa ja reilua osuustoimintaa

Listan vaaliohjelmassa esitetään Alepa-lähikauppojen hintatason alentamista ja oikeudenmukaisempaa ostohyvitysten jakoa. Siinä vauhditetaan siirtymistä uusiutuvaan energiaan, jätteiden vähentämistä, lähiruokaa ja ekologista rakennemuutosta edistävää omaa tuotantoa.

Osuuskaupan on syytä hylätä EK:n kiky-linja, parantaa työehtoja ja palkata lisää kokoaikaisia työntekijöitä. Yö- ja sunnuntaitöiden lisäämisen sijaan ohjelmassa ehdotetaan kokeiluja työajan lyhentämiseksi 6 tuntiin ansiotasoa alentamatta.

Kommunistit ja demokraatit haluavat kehittää kansainvälistä kauppaa ilman ylikansallisia välikäsiä. Hankinnoissa pitää varmistaa, ettei poljeta työehtoja, käytetä lapsityövoimaa eikä pilata ympäristöä. Ostoboikotit ovat keino, jolla myös osuuskaupan on syytä osoittaa, ettei se hyväksy Israelin harjoittamaa Palestiinan alueiden miehitystä.

Lisäksi ohjelmassa vaaditaan jäsenille lisää vaikutusmahdollisuuksia ja edustajiston vallan lisäämistä.

Vaaliohjelma on kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkistä.

Vaali maaliskuun lopulla

Lista on sopinut vaaliliitosta Kommunistisen työväenpuolueen kanssa. Sen sijaan esitykset Vasemmistoliitolle vaaliyhteistyöstä eivät saaneet vastakaikua.

S-osuuskauppavaali on 26.3.-6.4. Jäsenet voivat äänestää postitse tai netissä. Vaaliaineisto postitetaan jäsenille viikolla 13.