Ei Natolle ja fasismille – rauha ja demokratia Ukrainaan

SKP:n Maunula-Pakilan osaston kannanotto 19.3.2014
Ukrainan taloudellinen ja poliittinen kriisi, äärioikeiston ja fasismin nousu, Naton ja EU:n laajentumispyrkimykset sekä Venäjän johdon vastatoimet ovat johtaneet Ukrainan kriisin ja koko kansainvälisen tilanteen vakavaan kärjistymiseen.
Sotilaalliset voimakeinot, taloudelliset pakotteet ja yksipuoliset toimet eivät ratkaise kriisiä. Ne ovat omiaan viemään yhä syvemmälle vastakkainasettelujen kierteeseen.
Käynnissä on myös tiedotussota, jossa kansainvälisen oikeuden moraalinvartijoina esiintyvät Yhdysvaltojen johdolla ne, jotka itse rikkovat oikeutta vastaan jatkuvasti. Venäjän johto on aiheellisesti arvostellut lännen johtajia kaksoisstandardeista, mutta syyllistyy nyt itse samaan.
Suomessa kokoomus yrittää käyttää kriisiä Venäjällä pelotteluun ja Nato-jäsenyyden ajamiseen. Suomen ei pidä liittyä Natoon, jonka tulo Suomen itärajalle vain pahentaisi epäluottamusta ja turvallisuusongelmia. Suomen etu ei ole myöskään Venäjän saartaminen taloudellisilla pakotteilla.
SKP:n Maunula-Pakilan osaston mielestä Suomen hallituksen ei pidä sitoutua Ukrainan konfliktin yhdeksi osapuoleksi muodostuneen EU:n politiikkaan. Hallituksen on sen sijaan toimittava aktiivisesti neuvottelujen aikaansaamiseksi kriisin osapuolten, erityisesti Ukrainan ja Venäjän kesken.
Ukrainassa vallan ottaneessa hallituksessa äärioikeistolla on vahva asema ja se toimii yhteistyössä jopa fasististen puolisotilaallisten joukkojen kanssa. Äärioikeiston ja fasistien nousu Ukrainassa on näkynyt pyrkimyksinä kaventaa venäjänkielisten oikeuksia sekä väkivaltana erityisesti kommunisteja ja erilaisia vähemmistöryhmiä vastaan. SKP:n osasto vaatii Suomen hallitusta ja EU:ta ottamaan selvästi kantaa Ukrainan äärioikeistolaisia ja fasistisia ryhmiä vastaan.
SKP:n osasto ilmaisee tukensa Ukrainan kommunistiselle puolueelle ja muille edistyksellisille voimille, jotka pyrkivät luomaan edellytykset rauhanomaiselle kehitykselle, työväen ja vähävaraisten aseman parantamiselle, demokratialle, kaikkien kansallisuuksien oikeuksien turvaamiselle ja Ukrainan talouden ja yhteiskunnan uudistamiselle.

Asukastalojen kehittäminen turvattava

SKP:n Maunula-Pakilan osaston kannanotto 17.12.2013

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen asettama työryhmä esittää kaikkien asukastalojen siirtämistä järjestöjen vastuulle ja kiinteistöviraston tilakeskuksen hallintaan. Samalla aiotaan lopettaa sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikkö. Asukkaita ja asukastalojen työntekijöitä ei ole asian valmistelussa kuultu.

Suomen kommunistisen puolueen Maunula-Pakilan osaston mielestä asukastaloilla on tärkeä merkitys maksuttomina kohtaamispaikkoina ja demokratiatiloina. Asukastalojen toiminnasta huolehtineilla sosiaalialan ammattilaisilla, työllistetyillä ja vapaaehtoisilla on tärkeä panos asuinalueiden hyvinvoinnin edistämisessä, muun muassa ennaltaehkäisevässä toiminnassa, syrjäytymisen torjumisessa ja vanhusten kotona selviytymisen helpottamisessa. Vastuuta kaikesta tästä ei voi siirtää kolmannen sektorin järjestöille.  Tilakeskuksella puolestaan ei ole lainkaan asukastalojen toiminnan tukemiseen tarvittavaa osaamista ja henkilöstöä.

Sote-viraston aluetyön yksikön ylläpitämien 11 asukastalon lisäksi Helsingissä on useita asukasyhdistysten ja kaupunginosayhdistysten pyörittämiä asukastiloja. Niiden suurimpana ongelmana on kaupungin tuen vähäisyys ja avustusten jakamisen sekava byrokratia. Tähän ongelmaan kaupungin johto ei tarjoa mitään helpotusta.

Esimerkiksi Maunulassa tarvitaan asukastalo Saunabaarin aluetyötä ja myös lisää tiloja asukkaiden toiminnalle. Olisi suuri virhe lopettaa aluetyön yksikön toiminta Saunabaarilla juuri kun demokratiahankkeen aloitteesta Saunabaarin toimintaa on mahdollista laajentaa katutasolle, parantaa esteettömyyttä ja lisätä vaikutusmahdollisuuksia luomalla demokratiatila.

SKP:n Maunula-Pakilan osasto vaatii kaupunginhallitusta turvaamaan sekä aluetyön yksikön että järjestöjen ylläpitämien asukastalojen toiminnan jatkuminen ja riittävä rahoitus. Aluetyön yksikön asukastalot ovat lähipalvelua ja ehkäisevää toimintaa, jota ei saa vähentää.

SKP:n osasto korostaa asukastalojen merkitystä lähidemokratian kehittämisessä. Sen sijaan että asetetaan uhan alle nykyiset asukastilat, tarvitaan päinvastoin lisää vapaita julkisia tiloja, joissa asukkaat voivat tavata, toimia ja vaikuttaa muun muassa osallistuvan budjetoinnin keinoin asuinalueensa kehittämiseen. Tällaista lähidemokratiaa pitää edistää myös kun uudistetaan kuntalakia.

Palmia tarvitaan liikelaitoksena ja työllistämään

SKP:n Maunula-Pakilan osaston kannanotto

Kokoomus haluaa yhtiöittää Helsingin kaupungin ruoka-, siivous- ja kiinteistöpalveluja hoitavan liikelaitos Palmian. Samalla se haluaa kilpailuttaa yhä laajemmin Palmian hoitamia tehtäviä. Palmian yhtiöittäminen tulisi helsinkiläisille kalliiksi ja vaikeuttaisi työllisyyden hoitamista. Kunnallisena liikelaitoksena Palmia ei joudu maksamaan yhteisöveroa valtiolle vaan liikelaitoksen tuotto jää kokonaan kaupungin palveluihin. Palmialle on voitu asettaa esimerkiksi työllistämisestä velvoitteita, joihin osakeyhtiöt eivät sitoudu. Kunnan liikelaitoksen toimintaa on myös avoimempaa ja sitä voidaan kontrolloida paremmin kuin osakeyhtiötä, joka voi piilottaa päätöksiään liikesalaisuuksina. SKP:n Maunula-Pakilan osasto vastustaa Palmian muuttamista kunnallisesta liikelaitoksesta osakeyhtiöksi ja Palmian tehtävien laajenevaa kilpailuttamista. SKP:n osaston mielestä Palmiaa pitää kehittää kunnallisena liikelaitoksena, joka toimii entistä aktiivisemmin työllisyyden, ympäristöystävällisten hankintojen ja reilun kaupan edistämiseksi. Yhtiöittäminen ja kilpailuttaminen vaarantavat Palmian työpaikat ja työntekijöiden työehdot. Palmia kilpailisi suurten kansainvälisten yritysten kanssa hiostamalla työntekijöitä, heikentämällä työehtoja ja laiminlyömällä sosiaalista vastuuta. Samalla se vaarantaisi monien työpaikkojen tulevaisuuden, kuten bussiliikenteen kilpailuttamisen ja yhtiöittämisen kokemukset osoittavat. Palmian työpaikkoja voidaan lisätä luopumalla esimerkiksi koulujen ruoka- ja siivouspalvelujen kilpailuttamisesta ja palauttamalla jo kilpailutettuja palveluja kaupungin omaksi toiminnaksi.

Lähiterveysasemat säilytettävä

Lausuma 28.10.2013
Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnalle
Helsingin palvelujen kehittämisessä eräänä piirteenä on mainittu asiakaslähtöisyys. Lähipalvelut, kuten koulut, kirjastot, päiväkodit ja terveysasemat edustavat tyypillisesti asiakaslähtöisyyttä. Ne ovat oikeasti lähellä tai hyvin kohtuullisen matkan päässä asiakkaista. Palvelujen läheinen saavutettavuus on myös yksi EU:n ekologisen kestävyyden mittareista.
Vanhuspalvelulaki edellyttää, että kunnalla on oltava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyvän väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Lähellä oleva terveysasema on oiva esimerkki sekä ikääntyvän väestön että iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn tukemista. Lähiterveysasema on myös tärkeässä asemassa toteutettaessa iäkkään henkilön palvelusuunnitelmaa.
Lapsiperheet, ikääntyvä väestö ja iäkkäät henkilöt ovat merkittävä osa terveysasemien käyttäjistä. Osalle tästä ryhmästä liikkuminen tuo ongelmia. Lähiterveysasema ei vaadi liikkumiselta niin paljon aikaa, vaivaa, rahaa ja kipua, kun keskitetyssä terveysasemaratkaisussa. Toiminnan edullisuus korostuu myös hoitohenkilökunnan kotona ja muun liikkuvan tehtävän yhteydessä.
Suurterveysasemaratkaisu on valitettava esimerkki luutuneista, menneistä ajattelutavoista ja järjestelmistä. Helsingin on aika astua nykyaikaan ja terveysasemien vähentämisen sijasta tarjottava lisää pienehköjä terveysasemia, josta saa asiakkaiden arvostamaa hyvää hoitoa.
Esitämme, että Kallion, Vallilan ja Herttoniemen terveysasemien ja Myllypuron hammashoitolan lakkautusesitys ei anna aihetta toimenpiteisiin.
Ystävällisin terveisin
Suomen kommunistisen puolueen Helsingin kaupungin piirijärjestö ry

Kuntien palvelujen heikentäminen lopetettava

SKP:n Maunula – Pakilan osaston kannanotto 16.10.2013

Jyrki Kataisen hallitus on sopinut kuntien palvelujen karsimisesta miljardilla eurolla ja vaatii kuntia lisäksi vähentämään menojaan muun muassa työntekijöitä vähentämällä toisen miljardin euron verran. Pääministeri Kataisen mukaan ensi keväänä on tulossa vielä lisää menoleikkauksia.

SKP:n Maunula –Pakilan osasto vastustaa julkisten palvelujen heikentämistä ja työpaikkojen vähentämistä. Hallituksen sopima linja tarkoittaa esimerkiksi Helsingissä menojen leikkaamista ainakin sadalla miljoonalla eurolla ja noin 2 000 työpaikan vähentämistä. Kuntien palvelujen heikentäminen lisää eriarvoisuutta ja kuntien rahoituksen leikkaamisesta hyötyvät vain yksityisiä palveluja tarjoavat firmat. Miksi SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreiden ministerit ovat mukana tällaisessa oikeistolaisessa politiikassa?

Palveluihin ja työllisyyteen tarvitaan lisää rahaa

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen esitys Helsingin ensi vuoden budjetiksi toteuttaa samaa julkisten palvelujen heikentämisen linjaa, kuin Kataisen hallitus, vaikka kaupungin talous on ylijäämäinen kun otetaan lukuun myös kaupungin omat liikelaitokset.

Pajusen esitys vähentää sosiaali-, terveys-, sivistys- ja henkilöstötoimen resursseja. Sivistys- ja henkilöstömenot kasvaisivat nimellisesti vain 0,5 % ja sosiaali- ja terveystoimen menot 1,6 %, vaikka kustannustaso nousee paljon enemmän, asukasmäärä kasvaa noin 8 500 ja kunnan tehtävät lisääntyvät. Lasten ja nuorten hyvinvointiin viime vuosina varatun 6 – 10 miljoonan erillisrahoituksen Pajunen esittää lopetettavaksi.

Vaikka työttömyys on kasvanut Helsingissä vuodessa yli 20 prosentilla, ei budjettiesitykseen sisälly yhtään euroa lisää työllisyyden hoitamiseen.

Lisäksi kokoomuslainen kaupunginjohtaja esittää Helsingin Energian ja Sataman yhtiöittämistä kokonaan ja Palmian yhtiöittämisen selvittämistä. Tämä tulisi helsinkiläisille kalliiksi, kun osa nykyisten liikelaitosten tuotoista menisi yhteisöverona valtiolle ja yhtiöiden voittojen tulouttaminen muihin palveluihin vaikeutuisi.

SKP:n Maunula- Pakilan osasto vaatii, että Helsingin ja sen liikelaitosten ylijäämistä ohjataan lisää rahaa lapsiperheiden, vanhusten ja muiden helsinkiläisten peruspalveluihin ja työllisyyteen. Kouluja, terveysasemia ja muita lähipalveluja ei saa karsia.

Samalla osasto toteaa, että maunulalaisten vuosia jatkunut toiminta on tuonut tulosta: Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon uuden rakennuksen rakentaminen sisältyy budjettiesitykseen. Kaupungin tulee osoittaa varoja myös Asukastalon Saunabaarin toiminnan laajentamiseen alueen demokratiatilana.

Ei iskuja Syyriaan!

SKP:n Maunula-Pakilan osaston kannanotossa tuomitaan Yhdysvaltojen suunnitelmat tehdä ”rankaisuiskuja” Syyriaan.

SKP:n Maunula-Pakilan osaston kannanotossa tuomitaan Yhdysvaltojen suunnitelmat tehdä ”rankaisuiskuja” Syyriaan.

Ei iskuja Syyriaan!

SKP:n Maunula-Pakilan osasto 4.9.2013

Ei iskuja Syyriaan

Yhdysvaltojen presidentti on ilmoittanut esittävänsä ”rankaisuiskuja” Syyriaan. SKP:n Maunula-Pakilan osasto tuomitsee tällaiset imperialistiset hyökkäysaikeet. USA:n ja sen mahdollisten liittolaisten hyökkäys vain pahentaisi väkivallan kierrettä Syyriassa ja Lähi-idässä. Syyriaan ei tarvita lisää pommeja vaan sodan osapuolten neuvotteluja rauhanomaisten poliittisten ratkaisujen aikaansaamiseksi.

Kemiallisten aseiden käyttö on vakava sotarikos, josta vastuussa olevat pitää saattaa oikeuteen. Tämä ei oikeuta Yhdysvaltojen johdon valmistelemia sotilaallisia iskuja. Ne olisivat vain uusi rikos Syyrian sodan eri osapuolten rikosten sarjassa.

SKP:n Maunula-Pakilan osaston mielestä presidentti Sauli Niinistön tulee ilmaista selvästi Suomen vastustavan sotilaallisia iskuja, kun hän tapaa Tukholmassa Yhdysvaltojen presidentin.

Sodalla ja sen laajentamisella ei suojella siviilejä, päinvastoin siviilit kantavat sodan raskaimmat uhrit. Sodan jalkoihin jääneille ja sotaa pakoon lähteneille yli kahdelle miljoonalle siviilille tarvitaan lisää humanitaarista apua.

Julkinen tila kuuluu kaikille – myös nuorille

Piirin vuosikokous otti kantaa nuorisokysymykseen.

Kuluneella viikolla maamme lehdistö on kiinnittänyt huomiota nuorison häiriökäyttäytymiseen Kampin ostoskeskuksessa. Kampin käytävillä ja ympäristössä vapaa-aikaansa viettävää nuorisoa on viranomaisvoimin vaadittu kuriin ja pois jaloista. Moraalipaniikissa ilmiön yhteiskunnalliset taustat ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

Ensinnäkin kauppakeskuksen valinta oleskelutilaksi kertoo kaupallistuvan julkisen tilan ongelmasta. Helsingin ytimessä on alati vähemmän kaupunkilaisille kuuluvaa ei-kaupallista tilaa. Kaupallisessa Helsingissä ei saa oleskella edes keskeisessä julkisen liikenteen solmukohdassa, ellei lunasta tilan käyttöoikeutta kuluttamalla. Tämä ajaa ahtaalle niin nuoria kuin vanhempiakin.

Toisaalta nuorten vapaa-ajan sisältö on luokkakysymys.  Pienituloisten perheiden lapsilla ja nuorilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia harrastaa koulun jälkeen tai viettää lomiaan kaupungin ulkopuolella.

Suomen kommunistisen puolueen Helsingin kaupungin piirijärjestö vaatii Helsinkiin lisää epäkaupallista tilaa. Keskustaan tarvitaan sekä nuorisotalo että asukastalo.

Esimerkiksi keskeisellä sijainnilla olevan kaupunkisuunnitteluviraston Laituri-tilan käyttöaikojen ja -mahdollisuuksien laajentamista tulee harkita. Samalla on varmistettava asukastalojen säilyminen lähiöissä, ja niiden toimintarahoituksen turvaaminen.

Julkisen tilan käyttöoikeuden on kuuluttava kaikille. Maamme pääkaupungin on pystyttävä tarjoamaan keskustastaan tilaa, jonka nuoretkin voivat kokea omakseen.

SKP:n Helsingin piirin vuosikokous

6.4.2013

Koulutuksen eriarvoisuutta ei saa lisätä opintotukea heikentämällä

Jyrki Kataisen hallitus valmistelee lisää julkisten menojen leikkaamisia. Yhdeksi kohteeksi on hallituksen piirissä esitetty opiskelijoiden opintorahan heikentäminen ja opiskeluaikojen lyhentäminen.

Jyrki Kataisen hallitus valmistelee lisää julkisten menojen leikkaamisia. Yhdeksi kohteeksi on hallituksen piirissä esitetty opiskelijoiden opintorahan heikentäminen ja opiskeluaikojen lyhentäminen.

Leikkauslistojen valmistelussa on kylmästi sivuutettu se, että opintoraha on jo nyt aivan liian matala riittääkseen turvaamaan opiskelijoiden toimeentulon. Tästä syystä moni joutuu hakemaan lisärahoitusta tekemällä töitä. Toisaalta hallitus on leikannut yliopistojen ja ammatillisten oppilaitosten resursseja, mikä vaikeuttaa ja hidastaa opintoja.

Erityisesti kokoomuksen ja sosialidemokraattien hallituksessa esittämä opintotuen muuttaminen lainarahaksi ei tuo mitään helpotusta opiskelijoiden toimeentulon ongelmiin eikä oppilaitosten resurssien puutteisiin. Sen sijaan se lisäisi koulutuksen eriarvoisuutta, kun opiskelu riippuisi mahdollisuuksista ottaa lainaa.

Työväenliike on aina kamppaillut tasa-arvoisten opiskelumahdollisuuksien puolesta. On häpeällistä, että nyt kun Vasemmistoliiton puheenjohtaja vastaa ministerinä hallituksessa opintotukiasioista, vähensi hallitus jo tämän vuoden budjetissa opintorahaan käytettäviä varoja yli 20 miljoonalla eurolla ja valmistelee vielä lisää leikkauksia.

Opiskelijajärjestöjen viesti hallituksen kehitysriiheen on ”Näpit irti opintotuesta”. Suomen kommunistisen puolueen Helsingin kaupungin piirikomitea tukee opiskelijajärjestöjen vaatimuksia opintorahan korottamisesta, sen sitomisesta elinkustannusindeksiin ja toisen asteen opintotuen epäkohtien korjaamisesta. Rahaa opintotuen korottamiseen voidaan ottaa esimerkiksi vähentämällä asehankintoja ja luopumalla hallituksen suuryrityksille esittämistä uusista verohelpotuksista.

SKP:n Helsingin kaupungin piirikomitea 18.3.2013

Israelin iskut Gazaan lopetettava – tulitauko heti!

SKP:n Helsingin kaupungin piirikomitea vaatii Suomen hallitusta tuomitsemaan Israelin pommi-iskut ja edellyttämään, että Israel vetäytyy miehittämiltään alueilta.

SKP:n Helsingin kaupungin piirikomitea tuomitsee Israelin armeijan Gazaan tekemät pommi-iskut ja vaatii osapuolia sopimaan heti tulitauosta.

Israelin hallitus pyrkii pommi-iskuilla provosoimaan väkivallan kierteen juuri, kun Palestiinan valtion tunnustaminen on tulossa YK:n käsittelyyn ja Israelissa valmistaudutaan vaaleihin. Israelin ja Palestiinan konfliktin historia osoittaa, että konfliktia ei voi ratkaista sotilaallisin keinoin. Ne vain kärjistävät koko Lähi-idän tilannetta.

SKP:n Helsingin kaupungin piirikomitea vaatii Suomen hallitusta tuomitsemaan Israelin pommi-iskut ja edellyttämään, että Israel vetäytyy miehittämiltään alueilta. Piirikomitean mielestä Suomen hallituksen on myös asetuttava vastustamaan USA:n ja joidenkin muiden Nato-maiden kaavailuja sotilaallisesta interventiosta Syyriaan. On pysäytettävä sodan laajeneminen ja ryhdyttävä rakentamaan rauhanneuvotteluja.

SKP:n Helsingin kaupungin piirikomitea 19.11.2012

Helsinkiläisten palvelujen alibudjetoiminen lopetettava

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen esitys Helsingin ensi vuoden budjetiksi jatkaa julkisten palvelujen heikentämistä samalla kun se ohjaa lisää tukea yksityisille firmoille.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen esitys Helsingin ensi vuoden budjetiksi jatkaa julkisten palvelujen heikentämistä samalla kun se ohjaa lisää tukea yksityisille firmoille.Esimerkiksi vanhuspalveluja kokoomuslainen kaupunginjohtaja esittää vähennettäväksi 80 000 käyntiä kotihoidosta, 22 000 hoitovuorokautta laitoshoidossa ja 12 000 vuorokautta pitkäaikaishoidossa. Samaan aikaan palveluseteleillä ja kilpailuttamalla ohjattaisiin tukea yksityisille yrityksille ja hyvätuloisille vanhuksille, joilla on varaa maksaa palvelusetelin käytön edellyttämiä omarahoitusosuuksia.

Pajunen esittää sosiaali-, terveys-, opetus- ja muiden palvelujen määrärahoihin vain 1,5 prosentin korotusta tänä vuonna toteutuvasta tasosta. Se ei riitä kattamaan edes kustannusten nousua, puhumattakaan kasvavista palvelujen tarpeista. Palveluista aiotaan vähentää myös työpaikkoja, kun henkilöstömenot eivät riitä kattamaan edes työehtosopimusten mukaisia palkankorotuksia.

Budjettiesitykseen sisältyy myös ehdotus uudesta ”Pajusen listasta”. jolla kartoitettaisiin lopetettavat lähipalvelujen tilat.

Vastuussa epäsosiaalisesta ja eriarvoisuutta lisäävästä budjettilinjasta ovat kaupunginjohtajan lisäksi kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat. He hyväksyivät keväällä kaupunginhallituksessa palvelujen määrärahoja reaalisesti vähentävän budjettiraamin, johon Pajusen esitys perustuu. Nyt näiden puolueiden edustajat valmistautuvat hyväksymään heti vaalin jälkeen Pajusen esityksen pienin, promilleluokkaa olevin muutoksin.

Voitoista ohjattavarahaa palveluihin

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö vaatii, että Helsingin kaupungin ja sen liikelaitosten voittovaroista ohjataan lisää rahaa palveluihin ja helsinkiläisten hyvinvointiin.

–  Uusien ”Pajusen listojen” sijasta on turvattava jokapäiväiset peruspalvelut kävelyetäisyydellä.

–  Vanhuspalveluihin on saatava hyvän hoidon edellyttämä riittävä henkilöstö, laajemmat kotipalvelut ja lisää palveluasuntoja.

–  Terveyseroja on vähennettävä poistamalla terveyskeskusmaksu ja lopettamalla terveysasemien palvelujen karsiminen.

–  Päiväkotipaikkoja on lisättävä nopeasti tuhannella.

–  Koulujen resursseja on lisättävä oppilasryhmien pienentämiseksi ja vaikeammassa tilanteessa olevien koulujen tuen lisäämiseksi.

–  Kaupungille on perustettava rakennusliike tekemään kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja peruskorjausta. Asumismenojen nousua on hillittävä myös kohtuullistamalla tonttivuokrien korotukset.

–  HSL:n valmistelemien joukkoliikenteen lippujen hintojen korotusten ja Keskustatunnelin rakentamisen sijasta on alennettava lippujen hintoja ja otettava suunta kohti maksutonta joukkoliikennettä.

–  Kaupungin on luotava lisää työpaikkoja ja korotettava matalia palkkoja.

SKP:n Helsingin piirijärjestö vastustaa hallituspuolueiden ajamaa Suur-Helsinki-hanketta, joka voimistaisi lähipalvelujen karsimista ja keskittäisi valtaa. Vaadimme ryhtymään sanoista tekoihin lähidemokratian ja osallistuvan budjetoinnin kehittämiseksi.

SKP:n Helsingin kaupungin piirikomitea 15.10.2012